Regulamin SU

REGULAMIN    

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SUCHEJ

ROK SZKOLNY

2018/2019

  

Regulamin zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski

w dniu 21 września 2018 r.

 

Uchwalono na podst.art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1

 1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
 1. na szczeblu klas - samorządy klasowe,
 2. na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.
 3. przewodniczący samorządu,
 4. zastępca przewodniczącego,
 5. sekretarz,
 6. członkowie prezydium.
 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:
 1. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
 2. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 3. Datę wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wyznacza Opiekun Samorządu po konsultacji z Dyrektorem szkoły.
 4. Okres zgłaszania kandydatów to 7 dni od dnia ogłoszenia terminu wyborów.
 5. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 6. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza.
 7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 8. Kadencja prezydium trwa rok.
 9. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 10. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 11. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 12. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 13. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
 14. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 15. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 2

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
 1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

 1. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
 1. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
 2. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 3. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)
 4. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

§ 3

 1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

Akcja "Świąteczne kartki dobroczynne"

Co mocniej ucieszy: świąteczny mail, czy prawdziwa kartka, na której znajoma ręka skreśliła kilka słów od serca?

W dniach 19-20.03.2018r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły będą sprzedawać świąteczne kartki, z których dochody będą przekazane dla Fundacji „Sursum Corda”.  Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc ludziom, którzy bardzo jej potrzebują, chorym i niepełnosprawnym z programu "Na Ratunek".
To jak? W tym roku komercyjne kartki z marketu czy Świąteczne Kartki Dobroczynne?

Dzień Kobiet w naszej szkole!

Raz do roku jest taki dzień,
Który przemija jak piękny sen...
Wszystkie kobiety, panie i matki
W dniu tym dostają pachnące kwiatki...

8 marca to szczególny dzień w naszej szkole, dzień pełen radości i uśmiechu. Nie może być inny, bo to „Dzień Kobiet”, święto wszystkich Pań, tych dużych i tych najmłodszych.

 Znalezione obrazy dla zapytania dzień kobiet gify

 

W ten wyjątkowy dzień wszystkie Panie powitane zostały kwiatami i życzeniami składanymi przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Chłopcy obdarowywali również słodyczami wszystkie koleżanki nie pomijając nawet przedszkolaków.

Zwieńczeniem Dnia Kobiet było ogłoszenie wyników konkursu na MISS SZKOŁY, zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. W tym roku chłopcy głosowali na swoje koleżanki w dwóch kategoriach: Miss SP i Miss Gimnazjum. W kategorii Miss SP zwyciężyła Zuzia Krawczyk z VII klasy, natomiast w kategorii Miss Gimnazjum najwięcej głosów uzyskała Julka Seweryn z klasy II gimnazjum! Serdecznie gratulujemy!

Humor:

- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?

- Bo niełatwo znaleźć 11 kobiet, które chciałyby wystąpić w tych samych strojach

Znalezione obrazy dla zapytania uśmiech gify